پروژه نصب و اجرای سایبان تشریفات مجالس

نصب سایبان دو طرفه و کلاسیک برای تشریفات مجالس واقع در خیابان فرشته در تهران توسط متخصصان دیدگاهان غرب