پروژه اجرای سایبان برقی در کافه رستوران سنتی

آماده سازی کافه رستوران سنتی با سایبان متحرک به بزرگی 18 متر مربع با پارچه سبز کتان ایرانی (سایبان کلاسیک زنجیری)