پروژه نصب سایبان فول باکس (فروشگاه لیلی)

پروژه نصب سایبان فول باکس برای فروشگاه لیلی توسط متخصصان باتجربه و ماهر مجموعه دیدگاهان غرب به انجام رسید. این سایبان در شهر رویان توسط نمایندگی ساری آقای مدنی نصب شده است.