پروژه اجرا و نصب سایبان در بهبهان

نصب سایبان برقی در بهبهان توسط تیم دیدگاهان غرب انجام شده است.