پروژه نصب و اجرای انواع سایبان در فروشگاه های بستنی نعمت

نصب سایبان برای بیش از صد فروشگاه زنجیره ای بستنی نعمت در سراسر ایران توسط متخصصان دیدگاهان غرب