پارچه سایبان

نمونه پارچه سایبان کاربنی

کد پارچه سایبان : ۳۱۰

مواد/متریال : ۱۰۰% اکریلیک
عرض پارچه : ۱۲۰cm
وزن : ۳۲۰gr / m2
مقاومت در برابر آب : => ۴
مقاومت در برابر روغن : => ۴
مقاومت در برابر پرتو : => ۶

نمونه پارچه سایبان زرد

کد پارچه سایبان : ۳۰۹

مواد/متریال : ۱۰۰% اکریلیک
عرض پارچه : ۱۲۰cm
وزن : ۳۲۰gr / m2
مقاومت در برابر آب : => ۴
مقاومت در برابر روغن : => ۴
مقاومت در برابر پرتو : => ۶

نمونه پارچه سایبان خاکستری

کد پارچه سایبان : ۲۰۱

مواد/متریال : ۱۰۰% اکریلیک

عرض پارچه : ۱۲۰cm
وزن : ۳۲۰gr / m2
مقاومت در برابر آب : => ۴
مقاومت در برابر روغن : => ۴
مقاومت در برابر پرتو : => ۶

نمونه پارچه سایبان خردلی

کد پارچه سایبان : ۲۰۴

مواد/متریال : ۱۰۰% اکریلیک
عرض پارچه : ۱۲۰cm
وزن : ۳۲۰gr / m2
مقاومت در برابر آب : => ۴
مقاومت در برابر روغن : => ۴
مقاومت در برابر پرتو : => ۶

نمونه پارچه سایبان دو رنگ زرد

کد پارچه سایبان : ۳۱۵

مواد/متریال : ۱۰۰% اکریلیک
عرض پارچه : ۱۲۰cm
وزن : ۳۲۰gr / m2
مقاومت در برابر آب : => ۴
مقاومت در برابر روغن : => ۴
مقاومت در برابر پرتو : => ۶

نمونه پارچه سایبان قرمز ساده

کد پارچه سایبان : ۲۰۶

مواد/متریال : ۱۰۰% اکریلیک
عرض پارچه : ۱۲۰cm
وزن : ۳۲۰gr / m2
مقاومت در برابر آب : => ۴
مقاومت در برابر روغن : => ۴
مقاومت در برابر پرتو : => ۶

نمونه پارچه سایبان سبز ساده

کد پارچه سایبان : ۲۰۲

مواد/متریال : ۱۰۰% اکریلیک
عرض پارچه : ۱۲۰cm
وزن : ۳۲۰gr / m2
مقاومت در برابر آب : => ۴
مقاومت در برابر روغن : => ۴
مقاومت در برابر پرتو : => ۶

نمونه پارچه سایبان زرد ساده

کد پارچه سایبان : ۲۰۵

مواد/متریال : ۱۰۰% اکریلیک
عرض پارچه : ۱۲۰cm
وزن : ۳۲۰gr / m2
مقاومت در برابر آب : => ۴
مقاومت در برابر روغن : => ۴
مقاومت در برابر پرتو : => ۶

نمونه پارچه سایبان قرمز

کد پارچه سایبان : ۳۰۸

مواد/متریال : ۱۰۰% اکریلیک

عرض پارچه : ۱۲۰cm
وزن : ۳۲۰gr / m2
مقاومت در برابر آب : => ۴
مقاومت در برابر روغن : => ۴
مقاومت در برابر پرتو : => ۶

نمونه پارچه سایبان دو رنگ خاکستری

کد پارچه سایبان : ۳۲۰

مواد/متریال : ۱۰۰% اکریلیک
عرض پارچه : ۱۲۰cm
وزن : ۳۲۰gr / m2
مقاومت در برابر آب : => ۴
مقاومت در برابر روغن : => ۴
مقاومت در برابر پرتو : => ۶

دریافت مشاوره برای خرید سایبان برقی