پارچه سایبان

نمونه پارچه سایبان کاربنی

کد پارچه سایبان : 310

مواد/متريال : 100% اكريليک
عرض پارچه : 120cm
وزن : 320gr / m2
مقاومت در برابر آب : => 4
مقاومت در برابر روغن : => 4
مقاومت در برابر پرتو : => 6

نمونه پارچه سایبان زرد

کد پارچه سایبان : 309

مواد/متريال : 100% اكريليک
عرض پارچه : 120cm
وزن : 320gr / m2
مقاومت در برابر آب : => 4
مقاومت در برابر روغن : => 4
مقاومت در برابر پرتو : => 6

نمونه پارچه سایبان خاکستری

کد پارچه سایبان : 201

مواد/متريال : 100% اكريليک

عرض پارچه : 120cm
وزن : 320gr / m2
مقاومت در برابر آب : => 4
مقاومت در برابر روغن : => 4
مقاومت در برابر پرتو : => 6

نمونه پارچه سایبان خردلی

کد پارچه سایبان : 204

مواد/متريال : 100% اكريليک
عرض پارچه : 120cm
وزن : 320gr / m2
مقاومت در برابر آب : => 4
مقاومت در برابر روغن : => 4
مقاومت در برابر پرتو : => 6

نمونه پارچه سایبان دو رنگ زرد

کد پارچه سایبان : 315

مواد/متريال : 100% اكريليک
عرض پارچه : 120cm
وزن : 320gr / m2
مقاومت در برابر آب : => 4
مقاومت در برابر روغن : => 4
مقاومت در برابر پرتو : => 6

نمونه پارچه سایبان قرمز ساده

کد پارچه سایبان : 206

مواد/متريال : 100% اكريليک
عرض پارچه : 120cm
وزن : 320gr / m2
مقاومت در برابر آب : => 4
مقاومت در برابر روغن : => 4
مقاومت در برابر پرتو : => 6

نمونه پارچه سایبان سبز ساده

کد پارچه سایبان : 202

مواد/متريال : 100% اكريليک
عرض پارچه : 120cm
وزن : 320gr / m2
مقاومت در برابر آب : => 4
مقاومت در برابر روغن : => 4
مقاومت در برابر پرتو : => 6

نمونه پارچه سایبان زرد ساده

کد پارچه سایبان : 205

مواد/متريال : 100% اكريليک
عرض پارچه : 120cm
وزن : 320gr / m2
مقاومت در برابر آب : => 4
مقاومت در برابر روغن : => 4
مقاومت در برابر پرتو : => 6

نمونه پارچه سایبان قرمز

کد پارچه سایبان : 308

مواد/متريال : 100% اكريليک

عرض پارچه : 120cm
وزن : 320gr / m2
مقاومت در برابر آب : => 4
مقاومت در برابر روغن : => 4
مقاومت در برابر پرتو : => 6

نمونه پارچه سایبان دو رنگ خاکستری

کد پارچه سایبان : 320

مواد/متريال : 100% اكريليک
عرض پارچه : 120cm
وزن : 320gr / m2
مقاومت در برابر آب : => 4
مقاومت در برابر روغن : => 4
مقاومت در برابر پرتو : => 6

دریافت مشاوره برای خرید سایبان برقی